Przejdź do treści

O NAS

Dyrekcja Instytutu

joanna sadlowska-wrzesinska

dr hab. Joanna Sadłowska-Wrzesińska, prof. PP

DYREKTOR INSTYTUTU

Dr hab. Joanna Sadłowska-Wrzesińska, prof. PP, jest certyfikowanym przez Centralny Instytut Ochrony Pracy wykładowcą problematyki psychofizjologii pracy i ergonomii, certyfikowanym Konsultantem Kryzysowym, ekspertem zewnętrznym w ramach procedowania działań Wewnętrznych Komisji Antymobbingowych, trenerem szkoleń z zakresu psychopatologii środowiska pracy i edukacji zdrowotnej.

W działalności doradczej wykorzystuje prorozwojowe aspekty kryzysu sytuacyjnego i środowiskowego, a w ramach współpracy z biznesem przeprowadza ekspertyzy społecznego klimatu pracy oraz projektuje i wdraża programy modyfikacji niebezpiecznych zachowań.

Autorka artykułów naukowych i książek na temat kultury bezpieczeństwa, ryzyka psychospołecznego i zagrożeń współczesnego środowiska pracy, aktualnie skoncentrowana na badaniach odporności przedsiębiorstw na zjawiska kryzysowe.

PROWADZONE PRZEDMIOTY:

 • Kształtowanie kultury bezpieczeństwa
 • Aspekty ludzkie w zarządzaniu kryzysowym
 • Komunikacja w bezpieczeństwie
 • Badanie wypadków i chorób zawodowych
 • Zarządzanie ryzykiem psychospołecznym

WYBRANE PUBLIKACJE:

  1. Sadłowska-Wrzesińska J. (red.), Bezpieczeństwo XXI wieku. Szanse – Zagrożenia – Perspektywy, Silva Rerum, 2020
  2. Sadłowska-Wrzesińska J., Stachowiak A., Psychospołeczne konsekwencje zwinnego zarządzania w obszarze logistyki, 2020
  3. Sadłowska-Wrzesińska J., Kultura bezpieczeństwa pracy. Rozwój w warunkach cywilizacyjnego przesilenia, Aspra, 2018
  4. Sadłowska-Wrzesińska J., Lewicki L. (red.), Podstawy bezpieczeństwa i zdrowia w pracy, Wydawnictwo WSL, 2018
marek golinski

dr inż. Marek Goliński

Z-CA DYREKTORA INSTYTUTU

Dr inż. Marek Goliński od ćwierć wieku związany jest zawodowo z Politechniką Poznańską. Zorganizował kilkadziesiąt edycji studiów podyplomowych podnoszących kompetencje nauczycieli, m.in. Organizacja i Zarządzanie Instytucjami Oświatowymi, Doradztwo Zawodowe z Przedsiębiorczością.

Od 2006 r. wspólnie z Maciejem Szafrańskim rozwija koncepcję Akceleratora Wiedzy Technicznej® realizując projekty: „Wielkopolski system monitorowania i prognozowania”, „Partnerski związek nauki i postępu”, „Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej”, „Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów”, „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”.

Obecnie zatrudniony jest w Zakładzie Marketingu i Rozwoju Organizacji, pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości. Jest autorem i współautorem przeszło 80 publikacji, w tym ponad 10 monografii związanych z marketingiem oraz zarządzaniem kompetencjami.

PROWADZONE PRZEDMIOTY:

 • Marketing
 • Podstawy marketingu
 • Marketing w e-biznesie
 • Zarządzanie marketingowe
 • Zarządzanie projektami

WYBRANE PUBLIKACJE:

 1. Graczyk-Kucharska M., Spychała M., Goliński M. i Szafrański M. (2020) Wyzwania nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi, Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Radom
 2. Jabłoński J., Goliński M., Mirzyński R. (2008) Makaron i spółka czyli Ergonomiczne przypadki Zakrętalskich, Wyd. Uni-Druk, Luboń.
 3. Goliński M. (2012) Zarządzanie nowym produktem, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań
 
 

Kierunki badań

bezpieczenstwo ikona

badania nad bezpieczeństwem organizacji

ergonomia ikona

projektowanie ergonomiczne

jakosc ikona

projektowanie i wdrażanie systemów zapewniania jakości

badania marketingowe

Struktura Instytutu

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości (IBiJ) połączył specjalistów z obszaru bezpieczeństwa, ergonomii, jakości oraz marketingu na Politechnice Poznańskiej. W skład IBiJ wchodzą trzy zakłady, pracownia oraz laboratorium. W Instytucie prowadzą również działalność dwa koła naukowe.

Małgorzata Sławińska - kierownik Zakładu Zarządzania Ryzykiem i Jakością

kierownik: dr hab. inż. Małgorzata Sławińska, prof. PP


W obszarze zainteresowań Zakładu Zarządzania Ryzykiem i Jakością znajdują się następujące aspekty:

 • – ocena ryzyka i zarządzanie ryzykiem,
 • – systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz szkolenia dla audytorów wewnętrznych,
 • – systemy zarządzania jakością i szkolenie audytorów wewnętrznych,
 • – inżynieria jakości oraz wykorzystanie metod i narzędzi zarządzania jakością w badaniach,
 • – badanie występowania i zapobieganie chorobom zawodowym,
 • – kultura bezpieczeństwa i czynnik ludzki w inżynierii bezpieczeństwa,
 • – zarządzanie kryzysowe.

ZOBACZ LISTĘ PRACOWNIKÓW ZAKŁADU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM I JAKOŚCIĄ

Beata Mrugalska - kierownik Zakładu Zastosowań Ergonomii

kierownik: dr hab. inż. Beata Mrugalska, prof. PP


W obszarze zainteresowań Zakładu Zastosowań Ergonomii znajdują się następujące aspekty:

 • – analiza ergonomiczna i projektowanie procesów pracy i produktów,
 • – opracowanie metod oceny pracy,
 • – analiza fizycznych parametrów środowiska pracy,
 • – metody ergonomiczne w zapobieganiu incydentom,
 • – metodologia projektowania ergonomicznego w kontekście starzenia się populacji,
 • – badania dobrego samopoczucia pracowników.

ZOBACZ LISTĘ PRACOWNIKÓW ZAKŁADU ZASTOSOWAŃ ERGONOMII

Ewa Więcek-Janka - kierownik Zakładu Marketingu i Rozwoju Organizacji

kierownik: dr hab. inż. Ewa Więcek-Janka, prof. PP


Zakład Marketingu i Rozwoju Organizacji (ZMiRO) kontynuuje od 2020r. działalność Katedry Marketingu i Sterowania Ekonomicznego powstałej w latach 90-tych XX wieku.

W obszarze zainteresowań naukowych pracowników ZMiRO znajdują się zagadnienia:

 • – analiza potencjału kompetencyjnego pracowników, audyt zasobów ludzkich,
 • – zarządzanie wiedzą,
 • – rozwój kompetencji społecznych,
 • – eksploracja danych i sztuczna inteligencja w modelowaniu zasobów rynku pracy,
 • – zarządzanie w firmach rodzinnych,
 • – wykorzystanie narzędzi Gray Systems w badaniach,
 • – badania kognitywne w e-commerce,

ZOBACZ LISTĘ PRACOWNIKÓW ZAKŁADU MARKETINGU I ROZWOJU ORGANIZACJI

kierownik: dr inż. Grzegorz Dahlke


WYPOSAŻENIE LABORATORIUM

Przyrządy pomiarowe najczęściej wykorzystywane w Laboratorium Ergonomii:

 • – aparat krzyżowy,
 • – audiometr,
 • – goniometry,
 • – aplikacja komputerowa ErgoEASER.

Strona internetowa Laboratorium: https://www.ergolab.put.poznan.pl/

Rafał Mierzwiak - kierownik pracowni Metod Ilościowych i Systemów Szarych

kierownik: dr inż. Rafał  Mierzwiak


Pracownia Metod Ilościowych i Systemów Szarych GreyLab jest naturalną konsekwencją dotychczasowej działalności naukowej i organizacyjnej zespołu badawczego, w skład którego wchodzą: dr inż. Rafał Mierzwiak, dr hab. inż. Ewa Więcek-Janka, dr inż. Marcin Nowak oraz dr inż. Joanna Majchrzak.

Dotychczasowe osiągnięcia naukowe zespołu:

 • – opracowanie nowego podejścia aksjomatycznego dla teorii systemów szarych z wykorzystaniem koncepcji Grey Space,
 • – opracowanie ontologicznych i epistemologicznych podstaw teorii systemów szarych,
 • – opracowanie nowej metody sortowania liczb szarych,
 • – opracowanie nowej koncepcji degree of greyness,
 • – opracowanie szeregu nowych modeli decyzyjnych, relacyjnych i prognostycznych w teorii systemów szarych,
 • – przedstawienie szeregu aplikacji praktycznych teorii systemów szarych w naukach o zarządzaniu i jakości.

Osiągnięcia organizacyjne zespołu:

 • – założenie Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Systemów Szarych zrzeszonego w ramach International Association of Grey Systems and Uncertainty Analysis,
 • – organizacja kilku edycji Szkół Systemów Szarych,
 • – opieka nad pracami dyplomowymi dotyczącymi teorii systemów szarych,
 • – aktywne uczestnictwo oraz działalność w konferencjach i organizacjach międzynarodowych.

Wizją GREYlab jest bycie wiodącym w Europie ośrodkiem badań nad teorią systemów szarych.

kn_progress logo

Opiekunowie KN: dr hab. inż. Marcin Butlewski, prof. PP oraz dr inż. Aleksandra Dewicka


Koło naukowe Progress zajmuje się:
– badaniem,
– analizą,
– projektowaniem optymalnych warunków pracy.

Poprzez działalność zyskujemy:
– kontakt z przedsiębiorstwami realizującymi interesujące dla nas procesy wytwórcze,
– możliwość rozwoju w zakresie wyuczonych specjalności,
– możliwość zdobycia praktyk oraz staży, a w niektórych przypadkach – zatrudnienia w zaprzyjaźnionych firmach!

kn progress   kn progress


Więcej informacji na stronie: https://progress.put.poznan.pl

Opiekun KN: dr inż. Grzegorz Dahlke


Członkowie Koła Naukowego Ergonomii podejmują działania:
– kursy w zakresie obsługi aparatury pomiarowej wykorzystywanej w diagnozowaniu SWP i środowiska pracy,
– kursy modelowania symulacyjnego warunków ewakuacji z wykorzystaniem aplikacji Pathfinder, zakończony Certyfikacją kompetencji,
– udział w działaniach promocyjnych Uczelni,
– model trójwymiarowego budynku Wydziału Inżynierii Zarządzania w programie Pathfinder oraz analiza warunków ewakuacji dla wybranych scenariuszy organizacyjnych,
– współpraca z zespołem PUT Motorsport w zakresie ergonomii i badań psychometrycznych,
– udział i współorganizacja konferencji naukowych,
– badania ergonomiczności procesów, stanowisk pracy i wyrobów.

kn ergonomii


Więcej informacji na stronie: https://www.facebook.com/KoloErgonomiiPP

Translate Dict akumyolda.com بت فوروارد betcart وان کیک بت بهترین سایت شرط بندی هتریک بت حضرات وین بت منوتوبت holiganbet nakliyat ev taşıma bovbet