P

Program studiów

Efekty kształcenia osiągane przez studenta w poszczególnych latach nauki są opisane w programie studiów.

Efekty – to zdobyta wiedza i umiejętności.

Program – jest odpowiednio przygotowany i na bieżąco aktualizowany, aby student po ukończeniu pierwszego stopnia miał podstawy teoretyczne i praktyczne do kontynuacji studiów na II stopniu lub z powodzeniem mógł podjąć pracę zawodową.

Ukończenie II stopnia studiów pomoże absolwentowi zająć lepszą pozycję na rynku pracy.

I

1. stopień

Zgodnie z programem studiów na Inżynierii Bezpieczeństwa, przez siedem semestrów studiów stacjonarnych I stopnia student uczestniczy w zajęciach:

więcej szczegółów – studia stacjonarne

więcej szczegółów – studia niestacjonarne

Semestr 1

Matematyka
Wychowanie fizyczne
Chemia
Wprowadzenie do techniki (E)
Język obcy
» Język angielski
» Język niemiecki
Fizyka (E)
Podstawowe szkolenie z zakresu BHP
Ekonomia (E)
Technologie informacyjne
Usługi biblioteczne i informacyjne
Psychologia pracy

Semestr 2

Wychowanie fizyczne
Przedmiot obieralny 1
» Podstawy zarządzania
» Metody i narzędzia zarządzania przedsiębiorstwem
Mechanika (E)
Język obcy
» Język angielski
» Język niemiecki
Informatyka
Termodynamika
Analiza ryzyka
Nauka o materiałach (E)
Grafika inżynierska i CAD
Probabilistyka matematyczna (E)

Semestr 3

Przedmiot obieralny 2
» Podstawy zarządzania
» Metody i narzędzia zarządzania przedsiębiorstwem
Wytrzymałość materiałów
Język obcy
» Język angielski
» Język niemiecki
Mechanika płynów
Ergonomia w bezpieczeństwie pracy (E)
Przedmiot obieralny 3
» Ekologia człowieka
» Ochrona środowiska
Pomoc przedmedyczna
Monitorowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa
Automatyka w zapewnieniu bezpieczeństwa

Semestr 4

Język obcy (E)
» Język angielski
» Język niemiecki
Podstawy konstrukcji maszyn (E)
Prawo krajowe i międzynarodowe
Skutki zagrożeń
Ergonomia w bezpieczeństwie pracy
Bezpieczeństwo informacji
Przedmiot obieralny 4
» Procesy komunikacji interpersonalnej w inż. bezpiecz. pracy
» Kształtowanie kultury bezpieczeństwa
Przedmiot obieralny 5
» Ekonomika MŚP
» Systemy zabezpieczenia społecznego
Przedmiot obieralny 6
» Aplikacje internetowe
» Bazy danych
Przedmiot obieralny 7 (E)
» Technologia i projektowanie procesów
» Technologia budowy maszyn

Semestr 5

Prawna ochrona pracy
Inżynieria bezpieczeństwa technicznego (E)
Podstawy mechatroniki
Inżynieria jakości 1
Przedmiot obieralny 8
» Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa
» Normalizacja w bezpieczeństwie pracy i ergonomii
Przedmiot obieralny 9
» Organizacja pracy osób niepełnosprawnych
» Organizacja pracy osób starszych
Przedmiot obieralny 10
» Organizacja przygotowania produkcji
» Organizacja procesów pomocniczych
Przedmiot obieralny 11
» Ekonomiczne problemy bezpieczeństwa pracy
» Ekonomia w kształtowaniu bezpieczeństwa pracy
Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego (E)

Semestr 6

Podstawy marketingu
Praktyki
Modelowanie zagrożeń
Organizacja systemów ratownictwa
Inżynieria jakości 2 (E)
Badanie wypadków i chorób zawodowych
Bezp. eksploatacji urządzeń tech. (E)
Przedmiot obieralny 12
» Środki chemiczne w środowisku pracy
» Zagrożenia substancjami i mieszaninami chemicznymi
Przedmiot obieralny 13
» Bezpieczeństwo obiektów budowlanych
» Bezpieczeństwo prac budowlanych
Techniki informat. w bezp. pracy i ocenie ryzyka zawodowego

Semestr 7

Ochrona własności intelektualnej
Seminarium dyplomowe
Organizacja, zadania i metody pracy służb bhp
Środki bezpieczeństwa i ochrony
Organizacja systemów ratownictwa
Praca dyplomowa (projekt inżynierski)

II

2. stopień

Na II stopniu studiów magisterskich pojawiają się specjalizacje:
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
Zintegrowane zarządzanie bezpieczeństwem organizacji

Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

W ramach specjalizacji Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe w programie studiów na trzech semestrach są następujące przedmioty:

więcej szczegółów – studia stacjonarne

więcej szczegółów – studia niestacjonarne

Semestr 1

Zarządzanie jakością (E)
Podstawowe szkolenie z zakresu BHP
Statystyka opisowa
Matematyczne wspomaganie decyzji
Współczesne problemy bezpieczeństwa
Projektowanie systemów bezpieczeństwa (E)
Kierowanie (dowodzenie)
Przedmiot obieralny dla specjalności 1
» Psychologia pracy
» Organizacja pomocy psychologicznej
Podstawy zarządzania w sytuacjach kryzysowych (E)
Organizacja i funkcjonowanie jednostek ratownictwa

Semestr 2

Wychowanie fizyczne
Przedmiot obieralny 1 (E)
» Higiena pracy
» Choroby zawodowe
Przedmiot obieralny 2
» Ekonomia w bezpieczeństwie
» Komunikacja w bezpieczeństwie
Język obcy
» Język angielski
» Język niemiecki
Zarządzanie jakością
Przedmiot obieralny 3
» Ochrona danych
» Prawo pracy
Przedmiot obieralny 4
» Niezawodność człowieka
» Czynnik ludzki w bezpieczeństwie
Przedmiot obieralny 5 (E)
» Diagnozowanie środowiska pracy
» Metody pomiarowe w bezpieczeństwie pracy i ergonomii
Systemy eksperckie i sztuczna inteligencja (E)
Modelowanie skutków zdarzeń kryzysowych

Semestr 3

Seminarium dyplomowe
Praca magisterska
Przedmiot obieralny 6
» Szkolenie i instruktaż
» Pedagogika pracy
Komputerowe wspomaganie bezpieczeństwa procesów pracy
Przedmiot obieralny dla specjalności 2
» Bezpieczeństwo w transporcie
» Bezpieczeństwo transportu materiałów niebezpiecznych
Przedmiot obieralny dla specjalności 3
» Zarządzanie projektami w przygotowaniu do sytuacji awaryjnych
» Monitorowanie i ochrona infrastruktury krytycznej
Przedmiot obieralny dla specjalności 4
» Systemy informacji przestrzennej
» Gry decyzyjne
Systemowe zarządzanie środowiskiem organizacji (E)
Modelowanie wymagań na systemy bezpieczeństwa (E)

Ergonomia i bezpieczeństwo pracy

W ramach specjalizacji Ergonomia i bezpieczeństwo pracy w programie studiów na trzech semestrach są następujące przedmioty:

więcej szczegółów

Semestr 1

Zarządzanie jakością (E)
Podstawowe szkolenie z zakresu BHP
Statystyka opisowa
Matematyczne wspomaganie decyzji
Współczesne problemy bezpieczeństwa
Projektowanie systemów bezpieczeństwa (E)
Kierowanie (dowodzenie)
Ergonomia w technice
Diagnozowanie sposobu wykonywania pracy (E)
Przedmiot obieralny dla specjalności 1
» Psychologia pracy
» Etyka ergonomisty

Semestr 2

Wychowanie fizyczne
Przedmiot obieralny 1 (E)
» Higiena pracy
» Choroby zawodowe
Przedmiot obieralny 2
» Ekonomia w bezpieczeństwie
» Komunikacja w bezpieczeństwie
Język obcy
» Język angielski
» Język niemiecki
Zarządzanie jakością
Przedmiot obieralny 3
» Ochrona danych
» Prawo pracy
Przedmiot obieralny 4
» Niezawodność człowieka
» Czynnik ludzki w bezpieczeństwie
Przedmiot obieralny 5 (E)
» Diagnozowanie środowiska pracy
» Metody pomiarowe w bezpieczeństwie pracy i ergonomii
Systemy eksperckie i sztuczna inteligencja (E)
Metody heurystyczne w projektowaniu ergonomicznym

Semestr 3

Seminarium dyplomowe
Praca magisterska
Przedmiot obieralny 6
» Szkolenie i instruktaż
» Pedagogika pracy
Komputerowe wspomaganie bezpieczeństwa procesów pracy
Przedmiot obieralny dla specjalności 2
» Ergonomia wyrobów i wzornictwo przemysłowe
» Symulacja i cyfrowe modelowanie człowieka
Przedmiot obieralny dla specjalności 3
» Makroergonomia
» Systemy zarządzania przez ergonomię
Przedmiot obieralny dla specjalności 4
» Współczesne problemy ergonomii
» Analiza piśmiennictwa ergonomicznego
Systemowe zarządzanie środowiskiem organizacji (E)
Modelowanie wymagań na systemy bezpieczeństwa (E)

Zintegrowane zarządzanie bezpieczeństwem organizacji

W ramach specjalizacji Ergonomia i bezpieczeństwo pracy w programie studiów na trzech semestrach są następujące przedmioty:

więcej szczegółów

Semestr 1

Zarządzanie jakością (E)
Podstawowe szkolenie z zakresu BHP
Statystyka opisowa
Matematyczne wspomaganie decyzji
Współczesne problemy bezpieczeństwa
Projektowanie systemów bezpieczeństwa (E)
Kierowanie (dowodzenie)
Bezpieczeństwo w technice i organizacji pracy
Przedmiot obieralny dla specjalności 1
» Psychologia pracy
» Etyka auditora
Zintegrowane zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (E)

Semestr 2

Wychowanie fizyczne
Przedmiot obieralny 1 (E)
» Higiena pracy
» Choroby zawodowe
Przedmiot obieralny 2
» Ekonomia w bezpieczeństwie
» Komunikacja w bezpieczeństwie
Język obcy
» Język angielski
» Język niemiecki
Zarządzanie jakością
Przedmiot obieralny 3
» Ochrona danych
» Prawo pracy
Przedmiot obieralny 4
» Niezawodność człowieka
» Czynnik ludzki w bezpieczeństwie
Przedmiot obieralny 5 (E)
» Diagnozowanie środowiska pracy
» Metody pomiarowe w bezpieczeństwie pracy i ergonomii
Systemy eksperckie i sztuczna inteligencja (E)
Zarządzanie ryzykiem zawodowym

Semestr 3

Seminarium dyplomowe
Praca magisterska
Przedmiot obieralny 6
» Szkolenie i instruktaż
» Pedagogika pracy
Komputerowe wspomaganie bezpieczeństwa procesów pracy
Przedmiot obieralny dla specjalności 2
» Ergonomia w projektowniu wyrobów
» Ergonomia w systemach zarządzania bezpiecz. i higieną pracy
Przedmiot obieralny dla specjalności 3
» Auditowanie systemów zarządz.bezpieczeństwem i higieną pracy
» Monitorowanie bezpieczeństwa prowadzenia procesów
Przedmiot obieralny dla specjalności 4
» Ocena efektów wdrożenia ZSZOG
» Przygotowanie i wdrażanie ZSZOG
Systemowe zarządzanie środowiskiem organizacji (E)
Modelowanie wymagań na systemy bezpieczeństwa (E)